Motie vermindering administratieve jeugdzorg

naamloosWoensdag 18 juli heeft Linda Slagter, namens de PvdA Leeuwarden de motie: Vermindering administratieve lasten jeugdzorg ingediend, bij het behandelen van het Koersdocument Sociaal Domein 2018-2022. De motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen door de raad. Wil je de volledige tekst van de motie lezen, klik dan op de Lees Meer button!


Motie vermindering administratieve lasten jeugdzorg.
 
De gemeenteraad van Leeuwarden, bijeen op 18 juli 2018, behandelende het Koersdocument Sociaal Domein 2018-2022.
 
Overwegende dat:

De ontschotting binnen het sociaal domein om praktische redenen de komende gefaseerd wordt ingevoerd;

Bij de WMO de zgn. Allianties worden gerealiseerd , die mede als doel hebben de administratieve lasten terug te dringen;

Bij het onderdeel jeugd is er echter ook sprake van te veel onnodige bureaucratie, zoals wellicht overbodige indicaties en te gedetailleerde verantwoording van de de ingezette uren.
Gesprekken met aanbieders bevestigen dit.
 
Daarom verzoeken wij het college om samen met de andere gemeenten binnen Sociaal Domein Fryslân , de aanbieders en de cliëntenorganisaties nu al te bespreken hoe de administratieve druk op korte termijn verlaagd kan worden.

Tijdens de bijeenkomsten van de zgn. ontwikkeltafels, waarbij bovengenoemde partijen elkaar treffen, moet dit een vast agendapunt worden.

Terugkoppeling aan de raad kan plaatsvinden tegelijk met de vervolgbesprekingen in de raad over de uitwerking van het koersdocument.
 
En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Leeuwarden D66 Leeuwarden
Linda Slagter Johan Magre
0
0
0
s2smodern