BEGROTING 2021 GEMEENTE LEEUWARDEN

7619829123581457642945642708621705042984960nEline de Koning: Ik sta eerst even stil bij de gevolgen van Corona.
Het menselijk leed daardoor valt niet in cijfers uit te drukken. Dat gaat over veel meer dan financieel leed- hoe heftig dat ook is. Maar het sociale leed is mogelijk nog erger, zoals de eenzaamheid van ouderen, en het onzekere toekomstperspectief voor veel jongeren, die ook nog eens belemmerd worden in hun sociale ontwikkeling omdat ze elkaar vrijwel niet kunnen opzoeken. We hopen en wensen in elk geval van harte dat degenen die de gevolgen ondervinden en onze hulp nodig hebben, ook de weg weten te vinden naar de daarvoor bestemde loketten. En zo niet, dan horen we het graag!

Dan over de begroting. We hebben het over bijna 600 miljoen euro en daarvan willen wij natuurlijk dat het goed wordt besteed. Maar ook willen we de zekerheid hebben dat we onze financiën op orde hebben. Kortweg over dit laatste: we staan op een voldoende. Het lukt zelfs om nog 2 miljoen te bezuinigen, zoals in het collegeprogramma is afgesproken. Maar we moeten waarschijnlijk nog meer gevolgen van de Corona-crisis opvangen dan we nu al begroot hebben. We hebben te maken met veel onzekerheid, met extra uitgaven en lagere opbrengsten.

Volgens de begroting van het college lukt het al met al om voldoende reserves aan te houden. En er is € 3,4 mln. ruimte als dekking van schade door de coronacrisis plus een extra stelpost van 1 miljoen. Er wordt keihard gewerkt door ons college en door de ambtenaren. Maar er zijn wel grenzen aan wat het rijk van onze gemeente vraagt aan taken, ten opzichte van de vergoedingen die daar tegenover staan. We hebben dit meermaals aangekaart en roepen de landelijke overheid op, dit serieus te nemen. Er zijn gemeentes die al op omvallen staan en waar inwoners de dupe worden.
In Leeuwarden houden we nog steeds een aanvaardbaar niveau van dienstverlening en zorg overeind voor de mensen. Maar het systeem piept en kraakt wel!

Dan over woonlasten. Deze zullen iets stijgen in 2021, 1,4%, voornamelijk door inflatie en stijgende kosten voor afvalverwerking. Hier kunnen extra kwetsbare mensen door in de problemen komen en ik hoor graag van de wethouder in hoeverre we daarop kunnen inspelen. Want de verwachting is helaas dat er weer mensen in de bijstand of een uitkering terechtkomen door Corona.

Het brengt ons ook op de vraag over de stand van zaken rond wonen in onze gemeente, er is grote schaarste in betaalbare huur- en koopwoningen. Met de te verwachten toename van mensen in een uitkering zal die vraag groter worden. We vinden het belangrijk dat onze gemeente daar goed op inspeelt. Onze wethouder Hein de Haan presenteert binnenkort zijn nieuwe woonvisie en we houden een woonavond op 24 november.
Op armoedebeleid en de maatschappelijke ondersteuning hoeft gelukkig niet bezuinigd te worden. Er is gekozen voor ontschotting, voor innovatie, maar vooral voor het uitgangspunt: oplossen van problemen is belangrijker dan regels.

Helaas is het nodig om voortdurend aandacht te hebben voor de armoedebestrijding en schuldhulpverlening in de gemeente Leeuwarden.
Dus hebben we onze wethouder Hein Kuiken gevraagd om spoedig te komen met een beleidsnota voor aanpak van armoede –en schuldhulpverlening, met versterking van de inzet van ervaringsdeskundigen. Wij denken ook dat een laagdrempelige kortdurende scholing op MBO -niveau, i.s.m. de regionale opleidingscentra daarbij kan helpen.
Dit is door hem toegezegd.

Over jeugdzorg gesproken, in onze gemeente blijft deze overeind, met de voor ons belangrijke focus op preventiebeleid.
Er is volgens de nieuwe Wet inburgering, incidenteel € 245.079 beschikbaar gesteld aan de gemeente Leeuwarden, dat is goed nieuws, want daarmee kan de gemeente statushouders veel sneller in beeld hebben en beter begeleiden bij inburgering en participatie. Ookzij hebben het moeilijker in deze tijd.

 We zijn blij dat het project ‘Over de drempel’ om eenzaamheid aan te pakken in uitvoering is. Zeker gezien de huidige situatie blijft het enorm belangrijk hier aandacht aan te blijven besteden. Mooi te zien wat er gebeurt op https://overdedrempel.frl

Skills in de stad is een nieuw landelijk programma voor gemeenten om samen met bedrijfsleven, scholen en jeugdhulpverlening op een bepaalde locatie samen te werken. Een prachtige kans voor Leeuwarden om tot een brede aanpak van dakloosheid te komen.
In deze begroting proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met een hele onzekere toekomst waarvan een groot aantal effecten nog onduidelijk zijn.
Wij hopen dat we in de zomer van 2021 weer naar festivals, musea, restaurants en cafés kunnen. Dat we elkaar mogen omhelzen, dat we onze opa’s en oma’s een knuffel kunnen geven, dat we mensen een arm om de schouder kunnen slaan.

Wij hebben een aantal moties mee ingediend:
Noodhulp vluchtelingen, dat er voor deze kwetsbare groep mensen hulp nodig is, verdient geen uitleg, dat deel van deze motie wordt namelijk al 15 jaar gesteund wordt door deze raad. Tot nu toe was het niet mogelijk om dat budget structureel vast te leggen. Daartoe roept deze motie op. Een goed initiatief van mevr. Molenaar van GroenLinks. Het zou mooi zijn als we daarin slagen. Maar anders dienen we ook de komende 15 jaar met alle liefde weer een motie in over de noodhulp!
Dan de motie Voorbereiding omgevingswet, met dank aan collega Stellingwerf van GroenLinks. We staan daarachter omdat deze aandacht vraagt voor de rol van de raad binnen deze nieuwe wet en we denken dat het goed is om daar voldoende aandacht voor te hebben, ook met elkaar. Mooi dat er raadsbrede steun voor is.
Motie agendering binnenstad

Deze dienen we mee in, ook met dank aan GroenLinks. Er is al heel veel moois gebeurd in de binnenstad, maar er staan ons nog grote uitdagingen te wachten. Denk aan leegstand, maar ook aan verkeerssituaties en leefbaarheid voor de bewoners van de binnenstad. Ik wil hierbij ook even speciale aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de binnenstad voor mensen met een beperking.