Leeuwarden moet sneller gemengd bouwen

PvdA-Huren-MKoning-0E3A1028De gemeente Leeuwarden wil bestaande en nieuwe wijken meer mengen en heeft hierover prestatieafspraken gemaakt met corporaties en zorginstellingen. De PvdA vindt dit een uitstekend plan. Alleen het tempo mag omhoog. Dat is goed voor kwetsbare wijken en voor mensen die nu geen betaalbare huurwoning kunnen vinden.

Leeuwarden wil een ongedeelde gemeente zijn, zo staat in de jongste woonvisie van onze gemeente. Dit betekent dat iedereen gelijke kansen krijgt en meedoet aan de Leeuwarder samenleving. Het betekent ook dat iedereen goed woont. Daarbij wil de gemeente niet dat er alleen mensen met hoge, of juist met lage inkomens in een wijk wonen. En daarom zet het gemeentebestuur in op spreiding van inkomensgroepen over de stad.

Dit is ook het uitgangspunt in de prestatieafspraken, die de gemeente inmiddels met de wooncorporaties en maatschappelijke instellingen heeft gemaakt. Ondertussen heeft Leeuwarden hiervoor ook geld gekregen vanuit Den Haag.Minimaal 30 procent betaalbaar
Als PvdA zijn we hier blij mee. Wij maken ons ernstig zorgen over de tweedeling in de samenleving, waarbij niet je talenten maar de wijk waar je wieg staat je toekomst bepaalt. Dit zien we ook in Leeuwarden. Ook onze stad heeft kansarme wijken met vrijwel uitsluitend lage inkomen en kansrijke wijken met vrijwel alleen midden- en hoge inkomens. Dat is niet eerlijk en niet goed voor de samenleving als geheel: voor het gevoel van verbondenheid.Wijken meer mengen is wel goed voor de samenleving als geheel. De PvdA wil daarom meer duurdere woningen in wijken als de Vlietzone, Heechterp-Schieringen en Bilgaard. In nieuwe wijken, zoals de Zuidlanden en Middelsee, moet juist meer sociale woningbouw komen. Om aan de vraag tegemoet te komen dient minimaal 30 procent van de nieuwbouw uit sociale huur en betaalbare koop te bestaan. Een groot deel kan dus in deze nieuwe wijken komen.

Verder vinden wij dat de gemeente rekening moet houden met specifieke woonwensen. Bijvoorbeeld in de dorpen. Hier moet een voldoende gevarieerd woningaanbod voor alle doelgroepen zijn. En er mag meer gebouwd worden voor mindervaliden. Dit betekent toegankelijke betaalbare woningen bouwen om aan de vraag tegemoet te komen.

Voorname woongracht
In de rijkere, nieuwe wijken kan ondertussen prima ruimte worden gemaakt voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ontlasten we bestaande stadswijken die maar blijven piepen en kraken onder aanhoudende overlast van zorginstellingen, zoals de Vlietzone. Deze wijk is bovendien, gezien de ligging bij de mooie en levendige binnenstad, heel geschikt voor duurdere woningen. In andere steden zien we al soortgelijke ontwikkelingen.

Ook in de binnenstad zelf is ruimte voor meer duurdere woningen. Nu worden hier vrijwel uitsluitend woningen voor jongeren en studenten ontwikkeld. De gemeente zou er goed aan doen de te koop staande panden op de Weaze op te kopen en deze te verbouwen tot dure koopwoningen. Daarmee krijgt de Weaze, ooit een van de voornaamste woongrachten van de stad, haar historische grandeur terug en wordt de binnenstad meer gemengd.

Tempo maken!
Dure woningen in arme wijken en sociale huur in rijke wijken: de gemeente heeft hierover goede afspraken gemaakt met de corporaties. Maar met afspraken zijn we er niet. Bewoners hebben niets aan akkoorden die pas over 5 of 10 jaar realiteit worden. Zij willen nu resultaten zien voor problemen die al lang spelen. En daar hebben zij helemaal gelijk in.

Natuurlijk kunnen veel problemen niet van de ene op de andere dag worden opgelost. Dat beseft iedereen. Maar het tempo moet wel omhoog. Verbetering van de leefbaarheid in de kwetsbare wijken moet prioriteit boven alles krijgen, zodat we binnen drie jaar substantiële verbeteringen zien. Gemengd bouwen is hiervoor een uitstekend instrument. Misschien wel het belangrijkste instrument om een ongedeelde gemeente te maken.

Door Mohammed Benmhammed en Sander Douma, raadsleden PvdA Leeuwarden