• Waterlicht
    Gemaakt door: Daan Roosegaarde

Samen met Lutz naar het beste voor Leeuwarden

PvdA-programma-2018-pages---PvdA-programma-2018w-pdfMeer kansen, meer delen.

Samen voor een eerlijke verdeling van werk en inkomen en samen zorgen voor goed onderwijs voor iedereen. Werk vormt voor iedereen de basis van zelfstandigheid en werk zorgt voor meer sociale contacten. De Pvda vindt dat bestaanszekerheid voor iedereen gegarandeerd moet zijn en maakt zich sterk voor gelijke kansen voor iedereen. Voor nu en voor de toekomst. Download hier het  PvdA Verkiezingsprogramma

Gelijke kansen

Deze gelijke kansen willen wij ook voor de kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie. De PvdA vindt onderwijs een recht. Op school leer je niet alleen, je wordt er gevormd. De komende jaren wordt er gewerkt aan één voorziening per wijk of dorp voor kinderen van 0-12 jaar, waarbij kwaliteit, aansluiting op de naschoolse activiteiten en zelfontplooiing kernbegrippen zijn.

Leefbaarheid

Samen met de inwoners een gezond milieu creëren en de leefbaarheid vergroten in de stad, dorpen en de wijken. Dat mensen betaalbaar kunnen wonen en kunnen leven in een samenleving waarin cultuur en sport de basis vormen voor ontmoetingen en ontplooiing. Sport – en cultuurdeelname wordt, wat de PvdA betreft, voor iedereen mogelijk. Ongeacht het inkomen. De sportvoorzieningen zijn van goede kwaliteit en toegankelijk voor jong en oud. 

Bij cultuur staat de toegankelijkheid voorop, met aandacht voor (jong) talent. In 2018 is Leeuwarden –Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Dat is geen eind maar een beginpunt. We investeren meer in kunst –en cultuur. Voor zowel de inwoners als de bezoekers vormt dit een aanjager voor ontmoeting en verdieping. 

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zien wij als belangrijk instrument om mensen samen te brengen. Kunst en cultuur dragen bij aan de kwaliteit van het leven van mensen. Ongeacht leeftijd, achtergrond, voorkeuren of opleiding. Een samenleving waar aan iedereen mee doet. Zang, dans, theater. Kunst en cultuur kleurt ieders leven.

Samen werken aan de toekomst voor onze kinderen. De PvdA wil dat het Kindpakket blijft bestaan en dat er ook in de toekomst budget voor beschikbaar blijft, zodat alle kinderen kunnen meedoen. Het Kindpakket is een (internet)loket waar gezinnen met weinig geld een vergoeding kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld schoolreisjes of schoolspullen. Ook kan de contributie van een sportvereniging worden vergoed, waardoor de kinderen niet in een sociaal isolement raken. Bijna 1000 gezinnen hebben in de gemeente Leeuwarden hebben gebruik gemaakt van het “Kindpakket.”Het gaat in totaal om 1750 kinderen.

Gezond milieu

Samen naar een goede gezondheid. Een goede gezondheid is de basis voor een prettig leven. De zorg moet weer over de mensen gaan. Schone en veilige wijken en dorpen en een prettige woonomgeving dragen hier aan bij. De PvdA wil een omslag in het welstandsbeleid, in plaats van achteraf toetsen, naar vooraf meedenken.  De PvdA wil dat er in elke wijk of dorp minimaal één centrale ontmoetingsplek is. Dat kan een dorpshuis zijn of een school, sportcomplex, kerk of een voorziening voor ouderenzorg zodat de mensen samen kunnen komen en niemand wordt uitgesloten. De PvdA wil dat wijken en dorpen over hun eigen budgetten blijven beschikken voor activiteiten.

Sporten

Nog een belangrijk onderdeel voor een goede gezondheid is om samen te kunnen sporten. Sporten is niet alleen gezond, maar zorgt ook dat de mensen samen komen. Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Kinderen en jongeren leren er sociale vaardigheden, discipline en sportief gedrag. Tegenwoordig besteden wij onze tijd anders, hebben andere wensen en eisen en zijn op zoek naar sociale binding. We zoeken naar meer flexibiliteit om te kunnen sporten, meer afwisseling en meer keuze. We vinden gezelligheid, gezondheid en sport beleven belangrijk. Wij willen samen met de inwoners er naar streven om een heel leven lang te kunnen sporten.

Onderwijs

De PvdA wil dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het reguliere onderwijs gaan. Dit vraagt een extra investering in goede begeleiding. Voor kinderen die niet gedijen in het reguliere onderwijs blijven speciaal onderwijs en praktijkonderwijs goed toegankelijk.

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters (jongeren zonder diploma) moet omlaag. Jeugdzorg zet in op prefentie en is beschikbaar voor iedereen. De scholen vormen met ouders en sociale wijkteams een netwerk ter voorkoming van “drop-outs”. Het hoger onderwijs in Leeuwarden krijgt een impuls, o.a. door de University Campus, waardoor de stad aantrekkelijker wordt voor studenten.

Minder regelgeving

Samen naar minder regels. Vertrouwen is uitgangspunt bij de gemeentelijke dienstverlening aan haar inwoners. Papierwerk en dubbele controles op subsidies of tegemoetkomingen worden tegengegaan. Door meer inspraak van inwoners, komt de gemeente tot een nog betere besluitvorming. Uitgangspunt hierbij blijft dat de gemeente dichtbij de burger staat en een betrouwbare, open en betrokken partner is.

Samen

Wij zijn beLutzen bij de bewoners van Leeuwarden en samen willen wij verder bouwen aan de toekomst van stad en dorpen. De PvdA kiest voor een sfeervolle, gezellige en bruisende binnenstad, naast Grou en Stiens als regionale koopcentra`s. Winkels, horeca en culturele infrastructuur vormen daarbij de basis. Samen met Lutz naar een beter Leeuwarden. De PvdA wil fors blijven investeren in het economisch klimaat van de stad en de regio. Naast topsectoren, is daarbij aandacht voor het MKB. Zij maken de binnenstad levendig.

Stad en dorpen zijn goed bereikbaar, zowel per fiets , auto als ov. De bereikbaarheid van dorpen is een aandachtspunt, vooral voor scholieren en ouderen moeten verbindingen in stand blijven. Niet alleen de gemeentelijke informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook de gebouwen. Dus ook voor mensen die minder mobiel zijn.

Voorbeeld functie gemeente

De PvdA vindt dat de gemeente een voorbeeld functie heeft. Zeker als het gaat om duurzaamheid en milieu. Verandering begint lokaal en gericht. Er komt ruimte voor experiment voor lokale duurzame energieopwekking. De PvdA is tegen winning van aardgas en andere bodemstoffen en wil investeren in alternatieven.

Wij hebben als uitgangspunt dat de gemeente werkt met een sluitende begroting. Geld wat er niet is, kan ook niet worden uitgegeven. De schulden van de gemeente zijn beheersbaar en meetbaar. Alle gemeentelijke risico`s worden twee keer per jaar inzichtelijk gemaakt en getoetst. De PvdA werkt met een sobere, solide begroting, waarbij de ruimte blijft om te investeren.

Voor nu en voor onze toekomst. Samen met de inwoners van de stad, dorpen en wijken. Samen met Lutz naar het beste voor iedereen.Verkiezingsprogramma Pvda

Tags: pvda, verkiezingen, Lutz, Lutz Jacobi, Samen, Gemeenteraadsverkiezingen, November

0
0
0
s2sdefault